Stowarzyszenie "NASZ DOM - BIESIEKIERZ" 
SESJA 2014-09-29
 
XLVII Sesja Rady Gminy – nadzwyczajna
 
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3519Z o przebiegu: droga nr6-Kraśnik-Warnino-Świemino-droga nr 6 w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim,
2) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
3) rozpatrzenie skargi na Wójta,
4) udzielenia pomocy finansowej Gminie Mielno.
 
 
 
 
 
SESJA 2013-12-30
 
XXXVII Sesję Rady Gminy - Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich dwóch Sesji Rady Gminy.
4. Trybuna obywatelska: m.in. multimedialna prezentacja projektu pn. „Uzależniony dziś – nowa perspektywa osoby, terapii, zapobiegania”.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje.
7. Przedstawienie projektu budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2014:

- wystąpienie Wójta Gminy,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na rok 2014,
- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2014-2021,

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Gm. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r.
2) przyjęcia harmonogramu realizacji zadań w roku 2014, wynikających z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2018”,
3) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego,
4) wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowej zabudowanej urządzeniami telekomunikacyjnymi – działka nr 36/14 obręb Biesiekierz gm. Biesiekierz,
5) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zawiązania Związku ZIT w celu współpracy jednostek samorządu terytorialnego służącej realizacji wspólnych działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

9. Sprawozdanie Komisji doraźnej do spraw infrastruktury gminnej z przeprowadzonej oceny wykonania zadań inwestycyjnych.
10. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad.

 
część 1/4
 
 
Część 2/4
 
 
Część 3/4
 
 
Część 4/4
 
 
 
 
 
SESJA 2013-07-11
 

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia skargi Pani Marii Tchoryk na działalność Wójta Gminy Biesiekierz,
2) rozpatrzenia skargi Pana Piotra Turowskiego na działalność Wójta Gminy Biesiekierz,
3) rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia „Nasz Dom Biesiekierz” na działalność Wójta Gminy Biesiekierz,
4) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Biesiekierz na rzecz użytkownika wieczystego (tyt. uzupełnienia tematu rozpatrywanego na ostatniej Sesji Rady Gminy).

4. Zakończenie obrad.

 
 
 
SESJA 2013-06-27

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2013r. (s. zwyczajna), protokołu z XXIX Sesji RG z dnia 24 maja 2013r. (sesja nadzwyczajna)
4. Trybuna obywatelska
5. Interpelacje i zapytania radnych
6. Odpowiedzi na interpelacje
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za rok 2012:

- wystąpienie Wójta Gminy
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
- dyskusja
- podjęcie uchwał w sprawie:

 • 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r.
 • 2) udzielenia Wójtowi Gminy Biesiekierz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

8. Sprawozdanie z działalności Świetlic wiejskich Gminy Biesiekierz w 2012 roku

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • 1) zmian w budżecie Gminy na rok 2013
 • 2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2013-2019
 • 3) zmiany Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie     powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Biesiekierzu oraz wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji
 • 4) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 • 5) zmiany regulaminu działalności świetlic wiejskich na terenie Gminy Biesiekierz
 • 6) poparcia Stanowiska Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego oraz działań innych instytucji dotyczących wprowadzenia budowy drogi ekspresowej S-6 w tym obwodnicy Koszalina i Sianowa do programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020
 • 7) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej nr 36/8 w obr. Biesiekierz gm. Biesiekierz
 • 8) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Biesiekierz na rzecz użytkownika wieczystego
 • 9) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółki Energa – Operator SA Oddział w Koszalinie działki oznaczonej nr 114/1 w obr. Nowe Bielice gm. Biesiekierz
 • 10) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości zabudowanej na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Mierzynie w obr. Warnino gm. Biesiekierz
 • 11) wyrażenia zgody na zbycie w drodze ustnego przetargu nieograniczonego działki oznaczonej nr 207/1 w obr. Parnowo gm. Biesiekierz
 • 12) wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Koszalińskiego zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Biesiekierz

10. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami
11. Wolne wnioski i zapytania
12. Zakończenie obrad

 
 
 
SESJA 2013-04-25
 
 
SESJA 2012-12-21 - MIKOŁAJ
 
 
 
SESJA 2012-11-08
 
Część 1/7
 
 
 
Część 2/7
 
 
Część 3/7
 
 
Część 4/7
 
 
Część 5/7
 
 
Część 6/7
 
 
Część 7/7
 
 
 
 
SESJA 2012-10-16
 
Część 1/3
 
 
Część 2/3
 
Część 3/3
 
 
 

 
SESJA 2012-09-14 
 
Część I
 
 
 
 Część II
 
 

Część III
 

 
 
SESJA 2012-07-06 - CAŁA SESJA
 
 
 
 
SESJA 2012-06-19 CAŁA SESJA
 
 
 
 

 
 
Sesja 2012-02-10 - CEL PUBLICZNY                   SESJA 2012-02-10 CAŁA SESJA                      
OPINIA RADCY PRAWNEGO GMINY